7166 sayılı kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanun'unda değişiklikler yapıldı. - 22 02 2019

Değerli Paydaşlarımız,

22 Şubat 2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan 7166 Sayılı Kanun ile 2872 Sayılı Çevre Kanun'unda aşağıda belirttiğimiz konularda değişiklikler yapılmıştır.

1. Geri Kazanım Katılım Payları

Geri Kazanım Katılım Payları ürünün piyasaya sürüldüğü / ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar beyan edilecektir.

2. Beyan

Beyanlar, ilgililerin Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu Vergi Dairesine yapılacaktır. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek Vergi Dairesine yapılacaktır.

3. Ödeme

Ödemeler beyan edilen ayın son gününde yapılacaktır.

4. Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilir.

5. Hazine ve Maliye Bakanlığının Yetkileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünü alarak Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin;

 • Verilme sürelerini,
 • Kapsama girenlerin sektörleri,
 • Gayrisafi iş hasılatları,
 • İstihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye,
 • Beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye,
 • Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye,
 • Bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye,
 • Bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve
 • Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye

yetkilidir.

Önemli : 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler

 • 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilir.
 • Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenir.

2872 Sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanan 7166 Sayılı Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer almaktadır.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili kanunu görüntüleyebilirsiniz.

Resmi Gazete : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190222-1.htm

Bilgilerinize sunar, bereketli çalışmalar dileriz.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis