Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Nedir?

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı: ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planıdır.

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 6'ncı maddesi gereğince;

“Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler İle Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar”,

“Ambalaj Atıkları Yönetim Planının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”

“Yetkilendirilecek Kuruluşlarda Aranacak Kurumsal, Teknik ve Mali Özellikler İle Buna İlişkin Usul ve Esaslar”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı yazı ile yürürlüğe konulmuştur.

İlgili Dosyalar

  • Ambalaj Atıkları Yönetim Planı (AAYP) Formatı
  • Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar
  • Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
  • Yetkilendirilecek Kuruluşlarda Aranacak Kurumsal, Teknik ve Mali Özellikler ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar


Download Linkleri


İzleme Linkleri