Tüketirken Nasıl Korunur?


Ömer F. UÇMAN - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri

Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir yaşam birlikteliğinin önem arz ettiği çağımızın gelişmiş demokrasilerinde bütün yurttaşlar birer tüketicidirler. Toplumun rasyonel, bilinçli tüketicilerden oluşması, çevrenin korunmasının en büyük teminatıdır. Tüketicinin, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yanında, çevreyi korumak ve doğal kaynakları ölçülü tüketmek gibi sorumlulukları vardır.

Tüketicinin korunmasına ilişkin hukuki mevzuat, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını düzenler. Çevre hukukunun da hedefi, çevrenin kirletilmesinin ve doğal kaynakların ölçüsüzce tüketilmesinin önüne geçmek, tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Tüketici hakları ile çevrenin korunması sorumluluğu kavramlarını birlikte değerlendirmek, bireyin ve toplumun hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler düzeyinde tüketici hak ve sorumlulukları ile çevreyi koruma bilincine ulaşmak amacıyla Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfını kurduk.

Tüketici hakları ile çevrenin korunmasına ilişkin küresel mutabakat tartışılamaz. Uluslararası, ulusal ve gerekse yerel ölçekte kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin varlığı, konunun hayati öneminin göstergesidir. Bu sorunlarla ilgilenmek bir avuç insanın hobisi için değil, bütün insanlık için sorumluluktur, zorunluluktur.

Vakfımızın hedefi aynı amaçla göreve talip olan kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile rekabet değil, birlikte yol yürüme, hukuki ve fiili engelleri aşma, hedefe birlikte ulaşmak olacaktır. Halkımızın refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı bir çevrede yaşatmak hedefinde, ortak akıl ve bilim ilkemizdir. Bu bağlamda, kamu kurumları (bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, eğitim kurumları), özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile her türlü girişime ve ortak projelerde çalışmaya hazırız.

Doğal dengelerin bozulduğu, küresel ısınmanın tehdit ettiği, doğal kaynakların insafsızca sömürüldüğü dünyamızda, çıkarcı ve bencil yaşama son vermekle, gelecek nesillerin emanetine ihanet etmemiş olacağız. Barışa, kalkınmaya, insan haklarına, adalet anlayışına, çevreye duyarlılığımızla, aldatılmaya, açlığa, sefalete, kirliliğe, çölleşmeye, doğal kaynakların sömürülmesine karşı mücadele azmimizle yola çıktık.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile amaçlarımız doğrultusunda, kurulduğumuzdan, bu güne kadar Vakfımız birçok başarılı projeye imza atmıştır. Adımızdan da anlaşılacağı gibi eğitime çok önem verilmiştir. Başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzere çeşitli öğretim kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmıştır. Bu işbirlikleri sayesinde çeşitli paneller ve araştırmalar yapılmış, kitaplar basılmıştır. Görsel tanıtıma çok önem verilmiş, Ankara Reklamcılar Derneği, Foto muhabirleri Derneği vb. çeşitli basın organları ile görsel ağırlıklı projeler yapılmış ve sergiler açılmıştır.

Bu faaliyetlerimiz esnasında gözlemlediğimiz geri dönüşümün yetersizliği hususu bizi çok rahatsız etmiş ve bu konuda neler yapılabileceği konusunda 2009 yılında başladığımız araştırmalar neticesinde; Vakfımızın altyapısı güçlendirilmiş; kadrolarımız, konusunda ehil uzman kişilerle güçlendirilmiş ve Çevre ve Orman Bakanlığınca tarafımıza verilen “Yetkilendirilmiş Kuruluş” unvanı ile birlikte Katı Ambalaj Atıklarının doğadan geri toplanması konusunda çalışmalara başlanmıştır.

Çok kısa zamanda Ülkemizin bir çok şehrinde, çeşitli nedenlerle kayıt dışı kalmış birçok firma dahil yüzlerce firmayla anlaşmalar yapılmış ve doğaya saldıkları ambalaj atıklarının her sene artan oranlarda geri toplanması konusundaki kanuni mükellefiyetlerini yerine getirebilmeleri konusunda kendilerine yardım edilmiştir. Ve yardım edilmeye devam edilmektedir. Bu çalışmalar karşısında elde edilen gelir karşılığında da Vakfımızın amacı ve yönetmeliklerin bize yüklediği sorumluluklardan dolayı Türkiye genelinde çeşitli belediyelere ve buralarda ikamet eden halkımıza, okullara eğitim hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca çöp kutuları, konteynırlar gibi ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı ekipmanların temini için destekler vermekteyiz.

Temiz ve sürdürülebilir bir çevre politikasının en önemli etkenlerinden biri olan ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlıklı bir şekilde sağlanması ülke ekonomisine de büyük yararlar getirmektedir.

Bu büyük sorumluluğun farkında olan Vakfımız Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bürolarımız ve uzman kadrolarımız aracılığı ile ülkemizdeki tüm ambalajlı malzeme üreterek piyasaya süren firmalara ve dolayısıyla çevreye ve ekonomiye destek olabilmek için yanınızda olacaktır.

Kaynak : Bu makale Geri Dönüşüm ( Sayı 1 Haziran - Temmuz 2011 ) dergisinde yayınlanmıştır.