Vakıf Senedi

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın Adı

Madde 1-
Vakfın adı; Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’ dır. Bu resmi senette sadece “vakıf” olarak ifade edilecektir.

Vakfın Merkezi

Madde 2 - Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi Çukurca Birlik Mahallesi 409. Sokak, No:7 adresidir. İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Vakfın Amacı

Madde 3 - Vakfın amaçları şunlardır:

 1.  Tüketicinin haklarının ve çıkarlarının temsil edilmesi;
  a.Tüketici haklarına ilişkin kanunlar ve politikalar konusunda etkili olmak.        
  b. Siyasi düzeylerde tüketici çıkarlarını temsil etmek.          
  c. Kamu ve özel sektör alanında tüketici haklarını temsil etmek.
 2. Tüketici haklarına ilişkin yasaların uygulanmasına ve tüketicilerin hakları konusunda bilinçlenmelerine katkıda  bulunmak.
 3. Toplumda hak arama bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, tüketicilere haklarını kullanmaları konusunda yardımcı olmak.
 4. Tüketicilere bilgi sağlama ve danışmanlık hizmeti verme;         
  a. Tüketicilere tavsiye ve bilgi sağlamak. 
  b. Tüketicinin eğitilmesi ilgili olarak eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu türdekidiğer faaliyetlere katkıda bulunmak.
 5. Karşılaştırmalı ürün ve hizmet testleri yapma ve test sonuçlarını yayınlama.
 6. Ülkenin tarihi ve doğal zenginliğinin korunması, doğal kaynakların uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Her türlü çevre kirliliği ile mücadele etmek. Çevreyi koruma bilinci ve ahlakının gelişmesi konusunda, eğitici faaliyetlerde bulunmak, yasal düzenlemeleri ve idari tedbirleri desteklemek, yasaların uygulanması konusunda uyarı görevinde bulunmak.
 7. Ağaç ve orman sevgisini aşılamak, ağaç dikimini teşvik etmek.
 8. Doğayı kirletmeyen ürünlerin tüketilmesini ve geri dönüşümlü üretimi teşvik etmek.
 9. Hayvan ve bitki sağlığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak. Hayvanın yetiştirilme sürecinde hayvan refahının sağlanmasının önemini anlatmak.
 10. Tüketici hakları ve çevrenin korunması konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4 - Vakıf, amacını gerçekleştirmek için:

 1. Tüketici hakları ve çevrenin korunması amaçlı yurt içinde ve yurt dışında, mevzuat ve uygulamalar konusunda araştırma yapar. Yapılacak her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek olur.
 2. Amacıyla örtüşen teknolojileri araştırır. Teknolojilerden yararlanılmasını teşvik eder.
 3. Vakıf amacı çerçevesindeki konularda, vakfın ve ülkemizin verdiği önemi, yurt dışında tanıtıp projeler üretir. Yurt içinde ve yurt dışında benzer proje üretenlerle işbirliği yapar.
 4. Amacı doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası, seminer, panel, konferans ve toplantılar düzenler. Kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerince yapılacak toplantılara katılır.
 5. Tüketici hakları ve çevreye duyarlılık konusunda, ülke çapında eğitim çalışmaları yapar. Yapılan çalışmalara destek olur. Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerimizle işbirliği yaparak, eğitim ve eğlence amaçlı sanat faaliyetleri ve yarışmalar düzenler. Başarılı çalışmalara ödül verir.
 6. Tüketici hakları ve çevre duyarlılığı konusunda, belgeleyici, eğitici, tanıtıcı yayınlar yapar. Amacına uygun yayınlara destek olur. Kitap, dergi, bildiriler, yazılı ve görsel basın vasıtasıyla halkla iletişim kurar. Bilgisayar teknolojisinden yararlanır.
 7. Tüketici hakları ve çevre duyarlılığı konusunda gönüllü tüketici hakları savunucuları ve çevre koruyucuları heyetleri oluşturulur. İlköğretim ve orta öğretim okulları, belediyelerle işbirliği yaparak çevreyi temiz tutmak, ekolojik dengeyi korumak ağaç dikme ve erozyonu önlemeye ilişkin kampanyalar düzenler.
 8. Vakıf merkez ve şubelerinde, tüketici hakları ve çevre duyarlılığı konusunda şikâyetlerin yapılabileceği öneri ve tekliflerin sunulabileceği gözetim evleri kurar.
 9. Çevreyi koruma, israfı önleme ve ekonomik kazanımlar gerekçesiyle, ambalaj artıklarının geri dönüşümünü teşvik edici çalışmalar yapar, projeler üretir.
 10. Türkiye’ de kurulu bulunan ya da kurulacak olan gıda kontrol laboratuarlarından tüketicinin kolayca yararlanabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar.
 11. Korsan mal ve hizmet üretimi ve tüketimi, kayıt dışı ekonomi ve yanıltıcı reklamlar, aşırı fiyat ve kalite bozukluklarına karşı tüketici ile iletişim kurulur. Tüketici hakları konusunda çalışmalar yapan kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışır. Destek verir, destek alır. Vakıf amacı doğrultusunda her türlü danışmanlık yapar.

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 5 - Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir  ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükuna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakıf amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanları iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 6 - Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan, yedi yüz bin Yeni Türk Lirasıdır (700.000.00 YTL). Kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasına müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

Vakfın Organları

Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Mütevelli Heyet

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

Madde 8 - Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları meslek ve ünvanları ile adresleri yazılı gerçek kişilerden oluşan otuz iki (32) kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararı ile seçim yapılır.

(2014 yılı Genel Kurul kararı ile değişik) Vakfın çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak gerçek yada tüzel kişiler, Vakfın Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet Üyelerinin 1/5’inin teklifi ile Mütevelli heyet üye tam sayısının 2/3 çoğunluk kararı ile Mütevelli heyet üyeliğine seçilirler.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Yönetim kurulunu seçmek.

2. Denetim kurulunu seçmek.

3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Mütevelli Heyetinin Çalışmaları

Madde 10 - Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tesciline müteakip bir ay içinde yapılır. Mütevelli heyet toplantıları vakıf merkezinde, ya da yönetim kurulu kararı ile bir başka ilde yapılabilir.

(25.02.2011 Genel Kurul Kararı ile değişik) Bilanço, Bütçe, Çalışma Raporlarının onaylanması ve seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere her yılın mayıs ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunacak konular dışından gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı, ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

Yönetim Kurulu

Madde 11 -(25.02.2011 Genel Kurul Kararı ile değişik)  Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe, bir yıllığına seçilecek; yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört (4) olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Üyelik 

Madde 12 - (25.02.2011 Genel Kurul Kararı ile değişik)  Vakıf amacını gerçekleştirmek için amaca uygun çalışmalara katkı sağlamak gayesiyle; gerçek veya tüzel kişiler; vakıf yönetim kurulu kararı ile üye olabilirler.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 - Yönetim kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

1.Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

2.Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

3.Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

4.Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

5.Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

6.Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

7.İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

8.Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

9.Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

10.Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

11.Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

12.İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili

Madde 14 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya bir kaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Denetim Kurulu

Madde 15 - Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. (25.02.2011 Genel Kurul Kararı ile değişik) Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan bir yıllığı için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az (15) on beş gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Huzur Hakkı

Madde 16 - Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

Vakfın Gelirleri

Madde 17 - Vakfı gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1.Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

2.Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

3.İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

4.Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakfın Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler

Madde 18 - Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Resmi Senet Değişikliği

Madde 19 - Vakfın senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin(1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 20 - Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, konusuna en yakın olan bir başka kuruluşa devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin onayı ile mümkündür.